Hoàn thiện, phát huy mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu và vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Nguồn: https://vietnamnet.vn/hoan-thien-phat-huy-mo-hinh-co-quan-dai-dien-chu-so-huu-va-von-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep-2102948.html